Strona główna (Własność)
Strona główna 
 
 
 

Własność

Własność prywatna
Podstawową formą własności w gospodarce rynkowej jest własność prywatna. Prawo gwarantuje wszystkim obywatelom równą ochronę ich własności.

Własność - prawo związane z posiadaniem danej rzeczy przez osobę fizyczną lub prawną
Wycena - określenie stanu posiadania walut obcych w walucie krajowej wg aktualnego kursu
Wyciąg - informacja o stanie rachunku ...

środki trwałe - stanowiące własność lub współwłasność jednostki nieruchomości (grunty, budynki, w tym także będące odrębną własnością lokale, budowle i inwestycje w obcych obiektach), maszyny, urządzenia, środki transportu, ...

Mienie stanowiące własność Ubezpieczonego lub osób bliskich wspólnie z nim zamieszkujących, stanowiące wyposażenie pomieszczeń lub służące do prowadzenia gospodarstwa domowego, takie jak: meble i dywany, ...

Jej przedmiotem może także spółdzielcze, własnościowe, prawo do lokalu mieszkalnego lub użytkowego, pod warunkiem wpisania do księgi wieczystej, a także prawo wieczystego użytkowania gruntów, stanowiących własność skarbu państwa.

Środki trwałe stanowią własność lub współwłasność jednostki i wykorzystywane są przez nią na potrzeby, związane z prowadzoną działalnością.

Zgodnie z obowiązującym w Polsce stanem prawnym, hipoteką można obciążyć: całą nieruchomość, część ułamkową nieruchomości, użytkowanie wieczyste (wtedy hipoteka obejmuje także budynki i urządzenia stanowiące własność użytkownika wieczystego), ...

Z czasem bankierzy zorientowali się, że można emitować noty, które nie mają pokrycia w posiadanym złocie: było mało prawdopodobne, że nagle wszyscy posiadacze złotych monet zgłoszą się po swoją własność.

bagaż - przedmioty osobistego użytku zwyczajowo zabierane w podróż, takie jak: odzież, obuwie, środki higieny osobistej, torebki, książki, zegarki, okulary, namioty itp., stanowiące własność ubezpieczającego lub znajdujące się w jego posiadaniu.Temat: Ekonomia