Strona główna (Bezrobocie)
Strona główna 
 
 
 

Bezrobocie

Zobacz także: Zasady budżetowe, Keynesizm, Fiskalizm, Matematyka finansowa, Opłaty skarbowe

Bezrobocie to zjawisko polegające na tym, że pewna część ludzi zdolnych...
BEZROBOCIE SEZONOWE
bezrobocie spowodowane okresową zmiennością warunków klimatycznych i...

Bezrobocie Definicja Przyczyny bezrobocia Bezrobocie jako nowa kwestia społeczna Charakterystyka bezrobocia w Polsce Rodzaje (formy) bezrobocia Społeczno-ekonomiczne skutki bezrobocia Psychologiczne aspekty bezrobocia Funkcje rodziny a bezrobocie ...

Bezrobocie- jest to zjawisko gospodarcze, polegające na nieznalezieniu przez ludzi pracy.
Dzielimy je na:
bezrobocie frakcyjne - czasowe bezrobocie z powodu zmiany miejsca pracy lub kwalifikacji ...

Przedmiotem zainteresowania makroekonomii jest przede wszystkim tworzenie i podział dochodu narodowego a także zagadnienia związane między innymi z inflacją, bezrobociem, inwestycjami, bilansem płatniczym i handlowym, ...

Umowa pokoleniowa nie jest jednak dobrym rozwiązaniem w momencie, gdy wzrasta bezrobocie i starzeje się społeczeństwo. Rosną wówczas obciążenia płac składkami, z których trzeba finansować bieżące wypłaty emerytur.

Wewnątrz granicy możliwości produkcyjnych znajdują się kombinacje dóbr, które można wytworzyć przy niepełnym wykorzystaniu czynników produkcji (bezrobocie czynnika, nieefektywność wykorzystania).

okresu zużycia danego składnika majątku w wyniku pomnożenia obowiązującej stawki amortyzacyjnej przez współczynnik większy od jedności. Jest wykorzystywana w warunkach użytkowania gorszych od przeciętnych np. na terenach dotkniętych bezrobociem ...Temat: Ekonomia

Zobacz także: Zasady budżetowe, Keynesizm, Fiskalizm, Matematyka finansowa, Opłaty skarbowe